Това е тестова версия, върни се на TimeHeroes.org

Условия за сътрудничество

С публикуването на сайта, създателите на "каузи" (събития за краткосрочно доброволчество) и "обяви" (за дългосрочно доброволчество), независимо дали са граждани, нестопански или стопански организации, се съгласяват че:

  • Ще спазват законите на Република България.
  • Ще проведат/изпълнят събитието, информация за което публикуват - освен при настъпването на обстоятелства от извънреден характер, възникнали след публикацията на сайта, които не са могли да бъдат предвидени или предотвратени (лошо време, природни бедствия, аварии, размирици и пр.)
  • Ще предупреждават предварително, ясно и изрично за евентуални рискове за здравето и живота, както и че ще спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
  • Ще предоставят предварително на доброволците цялата необходима за провеждането на събитието информация, както и че ще провеждат по-подробни обучения, когато това се налага.
  • Ще спазват всички уговорки, които са направили с конкретни доброволци (ако има такива - по отношение на покриване на разходи, осигуряване на храна, подслон и други).
  • Ще работят с лица под 18 г. само при наличието на писмено разрешение на родителите им, и при определяне на човек, който да ги наблюдава и отговаря за тях.

Създателите на "каузи" се съгласяват, че TimeHeroes само публикува информация за краткосрочни доброволчески събития или обяви за дългосрочно доброволчество. TimeHeroes не носи никаква отговорност за събитията, информация за които публикува. ТimeHeroes не носи никаква отговорност и за каквито и да е евентуални щети, инциденти и други, възникнали по време на провеждането им. TimeHeroes не носи никаква отговорност за случването на обявите за дългосрочно доброволчество, които публикува, нито за каквото и да било, възникнало в отношенията между организациите и доброволците.

ТimeHeroes си запазва правото да променя по всяко време тези условия.