Фондация "Инициатива за социална интеграция"

Фондация "Инициатива за социална интеграция"

Фондацията има за цел да подпомага лица в неравностойно положение в процеса на социалната им интеграция чрез предлагане на социални услуги, правозащитни и застъпнически кампании и дейности, диалог и партниране с други НПО, с представителите на бизнес сектора и с органите на държавната власт. повече

Фондация Инициатива за социална интеграция е основана през 2009 г. с основна цел да подпомага лица в неравностойно положение в процеса на тяхната социална интеграция чрез предлагане на социални услуги, младежки дейности и инициативи, правозащитни и застъпнически кампании и дейности, диалог и партниране с други НПО, с представителите на бизнес сектора и с органите на държавната власт. Дейността на фондацията се определя като такава в обществена полза.

Актуални мисии (0)

Минали мисии (1)

Помагай в дейностите на читалище в твоя квартал

от Фондация "Инициатива за социална интеграция"

Стани част от създаващата се в момента мрежа от "Млади доброволци за култура, обичаи и традиции",
всеки от които ще се включи за няколко месеца в дейностите на едно читалище в София.

София

Дългосрочно

Приключило записване