ЦСРИ “Св. Винкенти” - Белене

5,0

Център за социална рехабилитация и интеграция "Св. Винкенти" - Белене е социална услуга на Каритас Русе. ЦСРИ е социална услуга в общността с основен фокус подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и лица с увреждания, емоционално-поведенчески проблеми, девиантно поведение, нарушение в развитието, деца и лица с различни форми на зависимост, жертви на насилие и експлоатация. Работим чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Оказваме и специализирана подкрепа на родителите (полагащите грижи за детето) за повишаване на тяхната информираност и увереност при отглеждането и възпитанието на дете със специални потребности. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот. повече

Това е социална услуга в общността, която предоставя терапевтични услуги за деца и лица със специални потребности, емоционално-поведенчески проблеми, девиантно поведение, нарушение в развитието, деца и лица с различни форми на зависимост, жертви на насилие и експлоатация и/или друг вид затрудннения свързани със социалната им интеграция и социализация. В Центъра функционира среда и отношения, които ще подпомогнат в максимална степен всяко дете/лице да разгърне своя потенциал; да получи необходимата му индивидуализирана подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на терапевтичните услуги в ЦСРИ са насочени към създаването на условия и нагласи на децата/лицата за равнопоставено участие в живота на местната общност.Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца/лица с различни по вид и степен на увреждане, както и подкрепа на деца/лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот чрез извършване на разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности.

Актуални мисии (1)

Дари Монтесори играчки на център за деца със специални потребности

от ЦСРИ “Св. Винкенти” - Белене

Ако имаш запазени Монтесори играчки от твоя вече пораснал герой, предай ги нататък.

Навсякъде, Белене

До 5 минути

Минали мисии (0)